Mevzuat Türü: Yönetmelik

Mevzuat adı: Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)

Mevzuat Çıkış Yeri: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayısı: 29757

 

Asansörler ve asansörlere ait asansör güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirler.

 

Asansör monte eden asansörün piyasaya arzında, Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun şekilde tasarlanmasını, imal edilmesini, monte edilmesini ve test edilmesini sağlar.

 

Asansör monte eden, teknik dosyayı hazırlar ve uygunluk değerlendirme işlemini yapar veya yaptırır. Asansör monte eden, asansörün bu Yönetmelikte belirtilen uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşıladığını uygunluk değerlendirme işlemiyle ispatlaması durumunda AB uygunluk beyanını düzenleyerek asansöre eşlik etmesini sağlar ve “CE” işaretini iliştirir.

 

AB uygunluk beyanı:

AB uygunluk beyanı, Asansör Yönetmeliği Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerinin yerine getirildiğini belirtir.

 

CE İşareti:

“CE”  işareti: Ürünün “CE” işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işarettir.

 

Piyasaya arz:

Asansörün ticari veya kamu faaliyetleri kapsamında ücretli veya ücretsiz olarak kullanımının sağlanması demektir.

 

Asansör Yönetmeliği: (2014/33/AB) Uygunluk değerlendirme İşlemleri

 

İnsanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere tescili, işletilmesi, bakımı, garanti ve satış sonrası hizmetleri ile hizmet denetimi ve mevcut asansörlerin iyileştirilmesiyle ilgili uyulması gereken kuralları belirlemektir.

 

Bakım: Asansörün hizmete alınmasından sonra kullanım ömrü boyunca, kendisinin ve bileşenlerinin, fonksiyonlarının ve güvenlik gereklerinin, tasarlandığı veya ilgili mevzuata uygun olarak yenilendiği biçimde devamlılığını sağlamaya yönelik, asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından periyodik olarak ayda en az bir defa yürütülen işlemlerdir.

 

Asansörün Tescili: Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen her asansör ilgili idareye tescil ettirilir. Tescil başvurusu, asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla altmış gün içerisinde söz konusu asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden tarafından yapılır.

 

 

Mevzuat Türü: Yönetmelik

Mevzuat adı: Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Mevzuat Çıkış Yeri: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 04.05.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30411

 

Asansörlerin periyodik kontrolüne ilişkin usul ve esaslar ile asansör periyodik kontrollerinde görev alacak olan A tipi muayene kuruluşlarının yetkilendirilmesi, yükümlülükleri ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

A tipi muayene kuruluşu: TS EN ISO/IEC 17020 standardında tanımlanan diğer şartlar ile birlikte aynı standartta tanımlı muayene kuruluşu tiplerinden A tipi muayene kuruluşu olma şartlarını karşılayan ve asansörlerin periyodik kontrol/muayeneleri kapsamında akredite, Türkiye’de yerleşik özel kuruluş veya kamu kuruluşu niteliğindeki muayene kuruluşunu,

 

Periyodik kontrol dönemi ve yaptırma sorumluluğu

Binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda en az bir defa, Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşuna yaptırılır.

Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen asansörün ilk periyodik kontrolü tescil aşamasından önce, asansör yaptırıcısının müracaatı üzerine en geç 15 gün içerisinde A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır. İlk periyodik kontrolün yaptırılmasına ve ücretinin ödenmesine dair sorumluluk, asansör yaptırıcısındadır.

Bir sonraki periyodik kontrol tarihinin belirlenmesinde söz konusu takvim yılı içerisinde gerçekleştirilen periyodik kontrol tarihi esas alınır.

(Periyodik kontrolün yaptırılmasına dair yükümlülük ilgili idare ve bina sorumlusuna aittir.

 

 

Bilgi Etiketleri

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği EK-8’de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde yeşil veya mavi veya sarı veya kırmızı renkli hazırlanmış olan bilgi etiketi periyodik kontrolü yapılan her asansöre A tipi muayene kuruluşunca iliştirilir.

     Kırmızı renkli bilgi etiketi, güvensiz asansöre iliştirilir.   60 gün içerisinde eksiklikler giderilmelidir.

     Sarı renkli bilgi etiketi, kusurlu asansöre iliştirilir.           120 gün içerisinde eksiklikler giderilmelidir.

     Mavi renkli bilgi etiketi, hafif kusurlu asansöre iliştirilir.  12ay/48ay içerisinde eksikliklerin düzeltme süresi. 

     Yeşil renkli bilgi etiketi, uygun asansöre iliştirilir.

Üçüncü taraf kişi/kişilerin bilgi etiketini sahte olarak düzenlemesine veya amacına uygun olmayacak şekilde kullanılmasına karşı kare olarak basılabilen iki boyutlu barkodun, harflerden ve sayılardan oluşturulan doğrulama kodunun veya benzeri çözümlerin bilgi etiketi içerisinde belirtilen doğrulama alanında yer alması A tipi muayene kuruluşunca sağlanır. A tipi muayene kuruluşu sahte bilgi etiketi düzenlediğini ve bu etiketi asansöre iliştirdiğini tespit ettiği kişiyi/kişileri yetkili makamlara ihbar eder.

 

https://www.asansormuhendisi.com/wp-content/uploads/2019/12/ek-08-bilgi-etiketi.jpg

 

Mevzuat Türü: Tebliğ

Mevzuat adı: Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

Mevzuat Çıkış Yeri: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 14.06.2017 Resmi Gazete Sayısı: 30096

 

Asansör Yönetmeliği(2014/33/AB) kapsamında piyasaya arzı amaçlanan asansörlerin tasarım sürecine ilişkin usul ve esasları belirler.

 

Asansör monte eden ile asansör yaptırıcısı arasında yapılan sözleşme neticesinde TS EN 81-1 +A3 veya TS EN 81-2 +A3 standartlarında yer alan yapım ve montaj için güvenlik gerekliliklerine göre hazırlanan ve 1/9/2017 tarihine kadar ilgili ruhsat makamı tarafından onaylanan asansör avan veya uygulama projelerine uygun olacak şekilde 1/9/2017 tarihi itibarıyla piyasaya arz edilen asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde, TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standart gereklilikleri aranmaz.

İlgili ruhsat makamı tarafından 1/9/2017 tarihinden sonra onaylanan asansör avan veya uygulama projelerine uygun olacak şekilde piyasaya arz edilen asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde, TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standartlarında yer alan yapım ve montaj için güvenlik gereklilikleri aranır.

 

Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB)

Hizmet belgelendirmesi tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösteren belgelendirmedir.

Uygunluğun tespit edilmesi durumunda kuruluşlara verilen belge ise Hizmet Yeterlilik Belgesidir.

Bu belgeyi almaya hak kazanan kuruluşlar aşağıdaki markayı kullanabilir;

https://statik.tse.org.tr/upload/tr/resim/belge/tse-hyb.jpg

TSE HYB Logosu

Asansör TSE-HYB (TS 12255)
Asansör HYB belgesi bakım yapan asansörcünün faaliyetini yürütmek için alması gereken mecburi standarttır. TSE hizmet yeterlilik belgesi TSE tarafından verilen asansörlerin bakımı için hizmet belgelendirmesidir. 

 

 

 

Asansör TS EN 13015 belgesi:

Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı – Bakım talimatları için kurallar ismi ile 2009 yılında sadece bir (A1) tadile uğramıştır..

İLETİŞİM

Ünsal Asansör

Whatsapp